top of page

BLAHBLAHBLAHBLAH

(a.k.a algemene voorwaarden)

Artikel 1: Definities 

(hoe de dingen en partijen heten)

 1. SMOEL copywriting is een eenmanszaak die zich ten doel stelt jouw leven als ondernemer leuker te maken (zelfs tijdens het lezen van dit snoozefest) door diverse soorten niet-saaie copy met persoonlijkheid te schrijven. Dit gebeurt op freelance basis, we hebben het over onder andere webcopy, journalistieke artikelen, blogs, slogans, diverse soorten tekstuele webcontent en social media uitingen in opdracht van jou: de Klant.

 2. In dit toch wel belangrijke blahblahverhaal dat Algemene voorwaarden heet, wordt onder 'Klant' verstaan: (sorry dit moet even) de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van SMOEL copywriting en SMOEL copywriting de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 5.

 3. SMOEL copywriting staat niet in een gezagsverhouding tot de Klant. Écht niet. Als ik dat zou willen, zou ik wel loonslaaf geworden zijn.

 4. In dit ietwat opgeleukte snoozefest oftewel Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen SMOEL copywriting en jij, de rockstar in dit verhaal: de Klant.

 5. In deze lap tekst waar haast geen doorkomen aan is, oftewel Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door SMOEL copywriting en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant (ja, dat ben jij weer) geleverde producten en diensten, inhoudende het schrijven van diverse soorten teksten alsmede alle andere door SMOEL copywriting ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook (ja, ik houd mijn opties graag open en nee, niet díe kant op denken viezerik), verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek (ik neem initiatieven to get the job done, snapje) van Klant worden verricht.

 6. In deze Algemene voorwaarden (hou vol bijna einde artikel 1) wordt onder 'Website' verstaan: de website www.smoelcopywriting.nl
   

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

(of: waar dit voor geldt)

 1. Het lijkt logisch, maar het móet even omschreven worden: Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant (jij!) en SMOEL copywriting (ik!) gesloten Overeenkomsten (en dat zijn niet alleen papieren met handtekeningen erop hè) waarbij SMOEL copywriting Diensten of producten aanbiedt of levert.

 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten (want als je eenmaal met me werkt wil je al snel meer ;) en vervolgopdrachten van de Klant.

 3. Afwijkingen van deze boring berg met letters oftewel Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met SMOEL copywriting zijn overeengekomen.

 4. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedoel het niet onaardig maar: hatsjikkiedee, niks mee te maken.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

(closing the deal)

 1. Elk aanbod van SMOEL copywriting is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 2. Indien er sprake is van een opdracht, komt een Overeenkomst tot stand als de Klant mondeling (Holla at me), schriftelijk (wie doet dit nog?) of per e-mail (dit is meestal het geval) akkoord gaat met de opdracht en
  SMOEL copywriting mondeling (met een big smile) of per Whatsapp (waarschijnlijk met happydance-gifjes) of e-mail de opdracht bevestigt. Het is mogelijk dat SMOEL copywriting de opdracht zowel mondeling als schriftelijk bevestigt en misschien ook wel per app, DM of sms (for old times sake).

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

(we gaan jouw nieuwe copy rócken)

 1. SMOEL copywriting zal zich naar beste kunnen inspannen (je weet niet half hoeveel bijna-doodervaringen ik heb in zo'n proces) om de Diensten met zorg (kwaliteit is my middle name) uit te voeren Overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde snode plannen oftewel afspraken.

 2. SMOEL copywriting heeft het recht (hierom ben ik ondernemer) bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (dat zijn rocksterren van freelancers die ik met mijn leven vertrouw).

 3. De Klant (je weet nu wel dat jij dit bent hè) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SMOEL copywriting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen (denk een beetje mee, wil je) dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SMOEL copywriting worden verstrekt. Help me, help you! Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan SMOEL copywriting zijn verstrekt, heeft SMOEL copywriting het recht (lekker joh die rechten) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten (uitstellen) en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven aan de Klant in rekening te brengen. Ja, ik heb ook een planning en mijn tijd is net zo goed geld waard. Maar maak je niet druk, ik waarschuw je hier op tijd voor, komt goed.

 4. De Klant draagt er zorg voor dat SMOEL copywriting zijn Diensten op tijd en goed kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hierover niet nakomt, zal hij de hieruit voortvloeiende schade moeten vergoeden.

 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een deadline is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale deadline (dit voelt voor mij overigens wel zo) maar dingen kunnen gebeuren. Bij overschrijding van een deadline zal de Klant SMOEL copywriting hiervan schriftelijk in gebreke moeten stellen. SMOEL copywriting dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond. (Dit is tevens het moment dat de mevrouw van SMOEL copywriting met een glas wijn in haar hand haar voeten op het bureau plant.)

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

(de deal veranderen)

 1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te veranderen of aan te vullen, zullen SMOEL copywriting en Klant op tijd en in overleg met elkaar de Overeenkomst aanpassen.

 2. Als de Overeenkomst wordt veranderd, daaronder begrepen een aanvulling, hebben we te maken met een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal van tevoren een aparte afspraak over de honorering (hoeveel monnie het kost) worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van SMOEL copywriting op (de enige keer dat je de woorden SMOEL copywriting en wanprestatie in één zin ziet trouwens) en is voor de Klant geen reden om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Opnieuw, geen zorgen ik ben altijd duidelijk over deadlines en opleverdata. Daar máák je geen grappen over, snapje.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen SMOEL copywriting en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard (dat is weer mondeling, schriftelijk of per mail) door beide partijen.
   

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

(als we de boel voor ons uitschuiven of de stekker eruit trekken)

 1. SMOEL copywriting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit te stellen of de Overeenkomst te verbreken, als de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, dan wel dat SMOEL copywriting goede redenen heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Tja, Soms voel je het aan je water.

 2. Verder is SMOEL copywriting bevoegd de Overeenkomst te verbreken als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of onmogelijk zonder wijziging van de Overeenkomst.

 3. Als Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (we hebben het hier over betaling, input en misschien een AVG-formuliertje ondertekenen) niet nakomt en dit verbreking van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is SMOEL copywriting gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang (pffft ben je er nog?) te ontbinden. SMOEL copywriting heeft dan geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht (reden: wanprestatie).

 4. Eén van deze verplichtingen, het geven van feedback op de opgeleverde teksten, wil ik hier specifiek benoemen. Het aantal in de Overeenkomst afgesproken revisierondes vervallen indien de feedback en/of wijzigingen niet binnen 14 kalenderdagen kenbaar gemaakt worden. Met andere woorden: zonder tegenbericht wordt de conceptversie 14 dagen na de oplevering als definitief beschouwd. Toch nog wijzigingen na deze periode? Dan komen de extra uren voor rekening van de Klant.

 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging - als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrij over zijn vermogen kan beschikken, staat het SMOEL copywriting vrij om de Overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SMOEL copywriting op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 6. Als de voortgang in de uitvoering of de levering van de Dienst door verzuim van de Klant of door overmacht aan zijn kant wordt vertraagd, kan door SMOEL copywriting het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daarbij inbegrepen de al eerder gemaakte kosten van voor deze Dienst bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen. (Dat is geen laptop ofzo maar misschien diensten die ik bij derden inkoop of een abonnement op een tool of iets dergelijks. Just sayin'.) 
   

Artikel 7 Annulering

(de keutel intrekken)

 1. Annulering van Overeenkomst na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke bevestiging door SMOEL copywriting kan niet. (Ik hou het graag lekker overzichtelijk voor iedereen ;)
   

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

(als we een deal hebben gaat het je geld kosten, maar je krijgt er fantastische copy voor terug)

 1. Veranderingen van prijzen van alles wat ik nodig heb voor de Dienst, die ingaan na totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen aan de Klant worden doorberekend. Daaronder vallen ook verandering van lonen en sociale lasten.

 2. Alle offertes zijn 14 dagen geldig, maar niet als we iets anders hebben afgesproken.

 3. Voor opdrachten waarvoor we langer met elkaar samenwerken, kan een deelbetaling worden gevraagd (waarschijnlijk eens per maand, heb ook een hypotheek snapje). De deelbetalingen spreken we van tevoren af, of in overleg tijdens de opdracht, als dat langer duurt dan vooraf ingeschat.

 4. De door SMOEL copywriting berekende tarieven zijn in euro's en exclusief BTW in geval van zakelijke Klanten en inclusief BTW in geval van particuliere Klanten.

 5. SMOEL copywriting heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen (ben beter met letters dan met cijfers, snapje.)

 6. Betaling gebeurt bij opdrachten achteraf (tenzij anders is afgesproken) door facturatie met BTW vermelding.

 7. De betaling moet binnen 14 dagen na facturatie voldaan zijn, in de valuta die is gefactureerd, tenzij we een andere termijn hebben afgesproken.

 8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan SMOEL copywriting mede te delen. Dan kunnen we dat fixen, oké?

 9. Indien de Klant niet betaalt na het verstrijken van de betaaltermijn van de factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Net zo min als ik dit soort ambtelijke taal op mijn website wil hebben wil ik overgaan tot de volgende maatregel. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dus ik verstuur eerst nog wel een herinnering, no worries.

 10. Indien SMOEL copywriting besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen of betaalverzoeken langs gerechtelijke weg te incasseren (Ja, man. Heb er gewoon recht op toch), is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, ook gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. En dat gun ik je sowieso niet omdat dat kan oplopen, ben ik bang. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (En wat dat allemaal betekent, zoeken we dan wel uit. I got my ass covered en dat is dat.
   

Artikel 9 Retentierecht

(je kunt fluiten naar het werk als je niet betaalt)

 1. SMOEL copywriting, die de producten van de Klant onder zich heeft (ja ik ga erop zitten hoor), is gerechtigd die producten onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die SMOEL copywriting besteed heeft om de opdrachten van diezelfde klant uit te voeren. Het is onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op eerder genoemde of op andere producten van de Klant, tenzij de Klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. (Ik ben geen jurist dus laat dit maar even zo staan, maar shiiit mag die campagne van SIRE terug, en dan speciaal gericht op juridische shizzle?)

 2. Het recht tot retentie heeft SMOEL copywriting ook in geval de Klant in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de Klant dan wel in geval de Klant onder curatele wordt gesteld. Keihard, maar ja. Misschien blijk ik in bepaalde gevallen niet zo hard, maar beter probeer je me niet uit hoor;) 


Artikel 10 Verzending en bezorging

(hoe je de woorden die voor je werken in je bezit krijgt)

 1. SMOEL copywriting levert copywriting opdrachten aan per e-mail of via een cms waar de website van de klant in is opgemaakt. De oplevertermijn is afhankelijk van het karakter van de copy en de onderlinge afspraak.   

Artikel 12 Aansprakelijkheid

(waar jij en ik wel of niet verantwoordelijk voor zijn)

 1. SMOEL copywriting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit. (Lekker makkelijk? Aan de andere kant, hoe gek kan het worden?)

 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen (mag gewoon per mail hoor) van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit maak ik je makkelijk ik zal je precies laten weten wat ik van je nodig heb.

 3. De leveringstermijn als genoemd in artikel 10 lid 2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Hoewel ik en mijn deadlines als pubers en wifi zijn, (je wil niet eens weten wat ik doe om de levertermijn na te komen) is SMOEL copywriting nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Want overmacht is real. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, en SMOEL copywriting is geen vergoeding verschuldigd aan de Klant.

 4. SMOEL copywriting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Dus get your act together en zorg dat je je opdracht ruim op tijd bij me boekt dan blijf je dit voor. 

 5. SMOEL copywriting is niet aansprakelijk voor het niet of niet op tijd voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht (de bitch) als bedoeld in artikel 13.

 6. De Klant vrijwaart SMOEL copywriting voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. Jij bent verantwoordelijk voor jouw klant, ik voor de mijne. 

 7. Indien SMOEL copywriting aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SMOEL copywriting met betrekking tot haar Diensten.

 8. De aansprakelijkheid van SMOEL copywriting is beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SMOEL copywriting. Ik weet het als ik de mist in ga, en dat is nooit bij klantwerk. Maar je weet nooit, dus bij deze heb ik ook jouw ass gecovered.

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. Soms (op vrijdagen na 18.00 uur) voel ik me wel boven de wet en boven alles staan maar dít is allemaal netjes geregeld. Vraag maar na bij Mr. Visser.
   

Artikel 13 Overmacht

(als dingen gebeuren die je anders gepland had)

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SMOEL copywriting waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SMOEL copywriting zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SMOEL copywriting of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. En geloof me, dan had ik liever gewoon aan jouw opdracht gewerkt!

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst uitgesteld zolang de overmacht aanhoudt. En in de tussentijd beloof ik dat, als ik dat dan nog kan, je op de hoogte zal houden van die overmacht en hoe ik me eruit weet te worstelen, want: alles voor mijn klanten. 

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. (Maar ik geef je een belletje en ook van jouw kant zou ik dat wel tof vinden als we hier nog toe in staat zijn dan hè.) In een dergelijk geval zal SMOEL copywriting overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SMOEL copywriting heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. Of course, ook hier is my ass belangrijk want de overmacht maakt het me al moeilijk genoeg in deze situatie, poe poe, arme ik.


Artikel Klachten en geschillen

(als je niet of niet helemaal tevreden bent)

 1. Zichtbare gebreken moet de klant direct na levering van de teksten of binnen acht dagen na het opleveren van het werk schriftelijk of per e-mail melden aan SMOEL copywriting. Ik zal het asap herstellen. Beloofd!

 2. Onzichtbare gebreken (iets dat later niet goed blijkt te werken) moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij SMOEL copywriting.

 3. Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij SMOEL copywriting zijn ingediend.

 4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van SMOEL copywriting beslissend.

 5. Op elke overeenkomst tussen SMOEL copywriting en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, gaan we er alles (praten, overleggen, eventueel herstelwerk, lachen en proosten) aan doen om het geschil naar beider tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van SMOEL copywriting.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

(dingen die tussen jou en mij blijven)

 1. Alle partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Ik zweer het op de AVG. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen zo genoemd zijn. Bij twijfel hang ik aan de telefoon. SMOEL copywriting kan hieraan niet worden gehouden als de verstrekking van gegevens aan een derde nodig is door een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst. Als het moet, dan moet het.
   

Artikel 17 Auteursrecht en intellectuele eigendom

(wat ik geschreven heb, blijft van mij)

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door SMOEL copywriting geproduceerde Diensten en producten liggen uitsluitend bij SMOEL copywriting. 

 2. Klant heeft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de Dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij het anders is afgesproken. 

 3. Klant mag het exploitatierecht zoals genoemd in artikel 17.2 niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is afgesproken. 

 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient duidelijk afgesproken te worden met SMOEL copywriting.

 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Klant en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is afgesproken. 

 6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is afgesproken, is een inbreuk op het auteursrecht van SMOEL copywriting ter zake waarvan Klant schadeplichtig is. 

 7. De schadevergoeding die Klant verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoeld in lid 6 van dit artikel omvat het door SMOEL copywriting geleden inkomensverlies en de door Klant gemaakte winst.

 8. Klant is verplicht bij openbaarmaking van de Dienst de naam van SMOEL copywriting duidelijk te vermelden, tenzij anders is afgesproken.

 9. Voor iedere inbreuk op de aan SMOEL copywriting toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is de Klant rectificatie en een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de vergoeding van de opdracht.

 

Artikel 18 Identiteit van SMOEL copywriting

(hoe ik met mijn toko bekend sta)

 1. SMOEL copywriting is een handelsnaam van Northside Enterprises en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernummer 64869326 en draagt btw-identificatienummer NL220997974B01. SMOEL copywriting is gevestigd aan Jan van Vlissingenhof 58 (5709AR) te Helmond.

 2. SMOEL copywriting is per e-mail te bereiken via paulien@smoelcopywriting.nl of middels de website www.smoelcopywriting.nl en telefonisch op +31 622388279.
   

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

(dit hoort er ook nog bij, we zijn er bijna)

 1. Op de rechtsverhouding tussen SMOEL copywriting en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen SMOEL copywriting en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.


Artikel 20 Slotbepalingen

(tis klaar!)

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.smoelcopywriting.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, paulien@smoelcopywriting.nl.

bottom of page